Procès de la preinscripció i matrícula 2021/2022

OPCIONS DE SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR

Tràmit 100% electrònic

Desapareix la sol·licitud en paper. Teniu dues opcions per fer el procés:

  • Sol·licitud electrònica: cal identificació digital: IdCAT Mòbil, Cl@ve,DNI electrònic, o T-CAT (per treballadors de la Generalitat de Catalunya)
  • Sol·licitud en suport informàtic: cal una adreça de correu electrònic

Documentació que cal adjuntar

Dades personals i de filiació

Sol·licitud electrònica

Sol·licitud en suport informàtic

Passaport o document identificatiu d’un país de la UE si aquest és el document amb què s’ha identificat a la sol·licitud

 

Llibre de família o altres documents relatius a la filiació, si es preinscriu el fill/a P-3 o no ha estat mai escolaritzat a Catalunya

 

DNI, NIE; passaport o document identificatiu d’un país de la UE

 

Llibre de família o altres documents relatius a la filiació

 

En tots els casos, cal introduir el número identificador de l'alumne/a si s'ha estat escolaritzat a Catalunya a partir del curs 2015-2016. Aquest número el podeu recuperar seguint aquest enllaç

Per acreditar altres criteris que donen punts

  • El contracte laboral, el certificat  d’empresa o la declaració censal d’altra, modificació o baixa de l’Agència Tributària, per justificar la proximitat entre el lloc de treball i el centre educatiu, si aquesta és l’opció de proximitat que ha triat.
  • El document justificatiu de la renda garantida de ciutadania, si  la família n’és beneficiària

Si algun membre del nucli familiar té una discapacitat del 33% o bé és família nombrosa o monoparental, no cal presentar cap documentació si aquesta s’ha expedit a Catalunya, perquè l’Administració internament ja en comprova les dades

 

CRITERIS GENERALS DE PRIORITAT EN L’ADMISSIÓ D’ALUMNES I BAREMS A APLICAR

CRITERIS GENERALS

 Existència de germans o germanes escolaritzats o escolaritzades  al centre  o de pares o tutors legals que hi treballin

Quan l'alumne o alumna té germans o germanes escolaritzats o escolaritzades al centre o pares o tutors legals que hi treballen en el moment en què es presenta la preinscripció. 40 punts

 Proximitat del domicili habitual de l’alumne  o alumna al centre o, en el seu cas, la proximitat del lloc de treball del pare, la mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet  o de l’alumne o alumna quan sigui major d’edat

 Quan el domicili de la persona sol·licitant sigui a l'àrea de proximitat del centre (Caldes de Montbui). 30 punts

Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, guardador o guardadora de fet, es prengui en consideració, en comptes del domicili de l'alumne o alumna, l'adreça del lloc de treball d'un d'ells, i aquest és dins l'àrea de proximitat del centre (Caldes de Montbui). 20 punts

Renda anual  de la unitat familiar

Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania. 10 punts

 Discapacitat de l’alumne o alumna, pare, mare o germans

Quan l'alumne o alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33% o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l'alumne o alumna acrediti una discapacitat igual o superior al 33%. 10 punts

CRITERIS COMPLEMENTARIS

Condició legal de família nombrosa o monoparental

Pel fet de formar part de família nombrosa o monoparental. 15 punts

 

CALENDARI DEL SEGON CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA I EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

Fases de la preinscripció

Publicació de l'oferta inicial de places: 11 de març

Presentació i/o modificació de sol·licituds:

  • Del 15 al 24 de març (2n cicle d’educació infantil i educació primària)
  • Del 17 al 24 de març (ESO)

Es pot presentar documentació fins al dia 26 de març

Publicació de les llistes amb el barem provisional: 19 d’abril

Reclamacions: del 20 al 26 d’abril

Publicació de les  llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions: 30 d’abril

Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds: 5 de maig

Publicació de la llista ordenada definitiva: 7 de maig

Període d’ampliació de peticions per aquells que necessiten assignació d’ofici i no s’han assignat per petició original: del 26 al 28 de maig

Publicació de l’oferta definitiva de places: 4 de juny

Publicació de les llistes d'alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juny

Període de matriculació (2n cicle d’educació infantil, educació primària i 1r d’ESO): del 14 al 18 de juny

Període de matriculació o confirmació de plaça (2n, 3r i 4t d’ESO): del 28 de juny al 2 de juliol

 

RELACIÓ DE CENTRES EDUCATIUS

També us ajudaran a la tarmitació electronica de les sol·licituds. En tots els casos caldrà demanar cita prèvia.

 

CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Escola El Farell

Zona esportiva,s/n

Tel. 938 650 373

ceipelfarell@xtec.cat

http://agora.xtec.cat/ceipelfarell/  

Escola Montbui                     

Doctor Fleming, s/n     

Tel. 938 650 833         

info@escolamontbui.org            

http://www.xtec.cat/escolamontbui     

Escola El Calderí

M. Aurèlia Capmany, 2

Tel. 938 627 730

a8065299@xtec.cat

http://escolaelcalderi.cat

                                                                                                       

CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

Institut Manolo Hugué            

C. de Josep Germà, 2             

Tel. 938 653 762

iesmanolohugue@xtec.cat

http://www.xtec.cat/iesmanolohugue

Institut  Pic del Vent

M. Aurèlia Capmany, 2

Tel. 938 627 726

a8073651@xtec.cat

http://agora.xtec.cat/inspicdelvent

 

CENTRES CONCERTATS (EDUCACIÓ INFANTIL, PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA

Escola Pia Caldes

caldes@escolapia.

http://caldes.escolapia.cat

Educ. Infantil i Primària

Av. de Josep Fontcuberta,166

Tel. 93 865 03 33   

                                              

ESO i Batxillerat

Av. de Pi i Margall, 157

Tel. 93 865 34 43       

 

ALTRES

Oficina Municipal d’Escolarització (OME)                  

Pl. Font del Lleó, 11 

Tel. 93 865 56 56 / 93 862 70 24                                  

ome@caldesdemontbui.cat

Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació         

https://preinscripcio.gencat.cat