Subvenció per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desfavorits

L’objecte de la subvenció és la regulació anual de la concessió de subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat amb els pobles més desfavorits.

La present convocatòria té caràcter finalista i se sotmet al que regulen les seves bases aprovades definitivament en data 26 de febrer de 2015 en el Ple municipal. En allò no previst a les bases s’atendrà a l'Ordenança General de Subvencions de l'Ajuntament de Caldes de Montbui i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

Els projectes que es presentin a la convocatòria de subvencions han de tenir com a finalitat algun dels objectius següents:

a) La cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional.

b) El foment de la solidaritat ciutadana amb els països empobrits o en greu crisi.

c) El foment de la cultura de la pau, la defensa dels drets humans i les llibertats fonamentals, fomentant alhora, la governança a l’àmbit local, potenciant l'enfortiment de les institucions municipals i la participació de la societat civil.

d) La promoció de la lluita contra les desigualtats, l'eradicació de la pobresa i l'empoderament de les dones als països empobrits.

Es defineix com a objectiu general que els projectes i activitats compleixin els requisits que estableix la llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7/01/1998).

Termini de presentació:

21 de juny de 2019

Quan es dóna resposta:

El termini màxim serà de tres mesos a comptar a partir de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. La resolució de concessió o denegació de les subvencions sol·licitades posa fi a la via administrativa i ha de ser notificada a les persones o entitats sol·licitants per correu certificat, de manera individualitzada.

Qui pot sol·licitar-ho:

Els beneficiaris de les subvencions són les entitats que reuneixin els requisits del punt núm. 4 de les bases aprovades.

Cal aportar:

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament De dl. a dv. de 8 a 14 h i de 16:00 a 19:30 h, i ds. de 10 a 13 hores. Tel. 93 865 56 56

Darrera actualització: 21.04.2020 | 11:26