Llicència d'ocupació temporal de la via pública per obres, reserves d'estacionament i talls de carrer

Aquest tràmit permet realitzar la sol.licitud d'autorització per a l'ocupació temporal de la via pública amb motiu de la realització d'obres amb:
- tanques de precaució
- runes en sac
- runes en contenidors
- altres instal.lacions annexes a la construcció

També permet sol·licitar autorització per reserves d'estacionament i talls de carrer.

Quin cost té:

Assenyalat per l'ordenança fiscal, segons durada i ocupació.

Quan es dóna resposta:

El termini de resolució és de dos mesos a comptar de la data de la sol.licitud.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Cal complir els requisits següents:
En el cas de les tanques de precaució, runes en sac o contenidors i altres instal·lacions annexes a la construcció, cal complir els requisits següents: 1, 2, 3, 5 ,7, 11 i 12
En el cas de la reserva d'estacionament, cal

1. La vorera haurà de tenir una amplada mínima fixada per les ordenances municipals i s'haurà de garantir un pas mínim lliure d'obstacles per a vianants.
2. L'espai d'ocupació haurà de limitar-se al que fixin les ordenances municipals.
3. La senyalització de la zona va a càrrec del sol·licitant, i s'ha d'ajustar a les instruccions dels serveis tècnics.
4. Cal enganxar a les plaques complementàries metàl·liques les etiquetes que acrediten l'obtenció d'autorització i que es lliuren juntament amb la notificació de l'autorització o de la pròrroga.
5. S'ha de disposar de la corresponent llicència o comunicació prèvia.
6. La reserva d'estacionament tindrà una franja horària assignada, en funció de les ordenances municipals.
7. El període d'autorització no superarà mai el venciment d'execució de les obres.
8.En cap cas la zona de càrrega i descàrrega pot estar ocupada per materials de construcció, ni ésser utilitzada per l'estacionament de vehicles del personal de l'obra.
9. En cas que hi hagin vehicles particulars ocupant la zona, només podran ser retirats per la grua municipal.
10.Finalitzades les obres o el període d'autorització, el sol·licitant ha de retirar la senyalització i reposar correctament la vorera, i acreditar-ho mitjançant fotografies adjuntes a la renúncia.
11. Els sacs de runes s'han de retirar de la via pública durant les 24 hores posteriors a la finalització de la llicència, o una vegada plens.
12. S'han de protegir o tapar especialment quan els materials abocats siguin susceptibles de produir pols, bafs

Cal aportar:

  • 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  • 2. Descripció, en el format que indiqui l'Ajuntament, de l'ocupació de la via pública que es vol realitzar (plànol de l'emplaçament o captura fotogràfica, mida del mobiliari i elements accessoris, tanques, sacs, etc.)
  • 3. Llicència municipal o comunicació de l'obra a nom del/de la sol·licitant, si no coincideix amb el/la titular, contracte d'obra amb el/la titular de la llicència.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Presencialment a les Oficines de l'Ajuntament: Plaça de la Font del Lleó, 11.

Plaça de la Font del Lleó, 11. - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Dependències de la Policia Local
Lloc web: www.caldesdemontbui.cat
Darrera actualització: 16.03.2021 | 14:47