Sol·licitud d'espais i/o serveis de Caldes Emprèn. Centre d'Iniciatives Empresarials

Tràmit per a la sol·licitud del servei de domiciliació o de cessió de l'ús temporal de mòduls d'oficines o tallers de l'equipament Caldes emprèn, adreçat a rojectes empresarials de nova creació i a empreses constituïdes recentment i en procés de consolidació.

Recursos

 • Recepció
 • Vestíbul
 • 12 despatxos d'entre 14 i 28m²
 • 5 tallers de 85 m².
 • 2 sales de reunions
 • 1 despatx polivalent de 8m²
 • 1 sala d'actes de 99,5m²
 • 3 zones de cambres higièniques
 • 1 sala de neteja
 • 1 sala de servidors informàtics

Cal aportar:

 • Model d'instància
 • Còpia compulsada del NIF del sol·licitant
 • Còpia compulsada del CIF de l'entitat mercantil, si és el cas
 • Còpia compulsada de les escriptures de constitució o modificació vigent, inscrites en el Registre Mercantil i la corresponent alta al Registre Mercantil
 • Còpia compulsada del poder o document acreditatiu de la representació de qui subscriu la sol·licitud, quan aquest ho faci en nom d'altre o en representació d'una persona jurídica.

  Aquest document no serà necessari quan aquesta representació es pugui desprendre de les escriptures aportades.

 • Còpia compulsada del Model 036 (Declaració censal d'alta, modificació i baixa al cens d'empresaris, professionals i retenidors) presentat a Hisenda.
 • Còpia compulsada del Model 036 (Declaració censal d'alta, modificació i baixa al cens d'empresaris, professionals i retenidors) presentat a Hisenda.
 • Pla d'empresa / memòria detallada per comprovar la viabilitat del projecte d'implantació de l'activitat al Centre d'Iniciatives Empresarials.

  Es podrà aportar la documentació acreditativa que es consideri convenient per poder realitzar la valoració dels diferents criteris de selecció. S'aporta model que es pot utilitzar com a guia (segons model adjunt).

Canals de tramitació:

 • Presencial

 • Presencial

  Declaració del responsable sobre la innocuïtat mediambiental de l'activitat, en el cas dels mòduls, i declaració responsable sobre la innocuïtat mediambiental de l'activitat industrial de 1a i 2a categoria (classificació recollida la Pla d'Ordenació Urbanística Municipal vigent), en el cas de naus (segons model adjunt).

Nom de contacte: Maite Mañosa
Darrera actualització: 17.02.2020 | 13:29