Cita per a la renovació o primera expedició del DNI

Aquest tràmit permet obtenir dia i hora per a renovar el DNI, un document públic que acredita l’autèntica personalitat del seu titular, constituint el justificant complet de la identitat de la persona i que expedeix la Policia Nacional (equip mòbil de Granollers).

Quin cost té:

No subjecte a liquidació.

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Qui pot sol·licitar-ho:

La cita la pot demanar qualsevol persona, però a la renovació del DNI haurà de presentar-se la persona interessada.
No cal complir cap requisit específic.

Cal aportar:

 • 1. Una fotografia actual en color del rostre del sol·licitant, de 32 per 26 mil·límetres, amb el fons uniforme, clar i llis, presa de cara, amb el cap totalment descobert i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altre peça de vestir i/o ornament.
 • 2. Certificació literal de naixement expedida pel Registre Civil corresponent. A aquests efectes únicament seran admeses les certificacions expedides amb una antelació màxima de sis mesos a la sol·licitud d'expedició del DNI.
 • 3. Certificat o volant d'empadronament de l'Ajuntament on la persona sol·licitant tingui el domicili, expedit amb una antelació màxima de tres mesos a la data de la sol·licitud del Document Nacional de Identitat.
 • 4. DNI en vigor del pare / mare o tutor legal (qui haurà d'acompanyar el o la menor el dia de la realització del tràmit).
 • 5. Certificat d'acreditació de residència, expedit únicament als efectes d'obtenir el DNI, pel Consolat espanyol on figura inscrit, en el qual es faci constar el nombre d'inscripció Consular, país de residència, localitat, carrer i nombre.
 • 6. DNI anterior.
 • 7. Dues fotografies actuals en color del rostre del sol·licitant, de 32 per 26 mil·límetres, amb el fons uniforme, clar i llis, presa de cara, amb el cap totalment descobert i sense ulleres de vidres foscos o qualsevol altre peça de vestir.
 • 8. Firma i impressió dactilar, com a comprovació de personalitat, a presentar en els impresos corresponents el dia de la sol·licitud.
 • 9. Certificat o volant d'empadronament (la validesa d'aquest document és de 3 mesos a partir de la data de la seva expedició). No serà necessari aportar-lo, si l'interessat autoritza a l'equip expedidor perquè pugui comprovar el seu domicili.
 • 10. Certificat del Registre Civil. A aquests efectes únicament seran admeses les certificacions expedides amb una antelació màxima de sis mesos a la data de presentació de la sol·licitud d'expedició del Document Nacional d'Identitat.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Presencialment a les Oficines de l'Ajuntament: Plaça de la Font del Lleó, 11.

 • Telefònicament

  Tel: 938655656 ()

Plaça de la Font del Lleó, 11 - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Montserrat Ragasol
Lloc web: www.caldesdemontbui.cat
Darrera actualització: 18.11.2019 | 13:15