Alta, excedència, transmissió o baixa de llicència de Taxi

Aquest tràmit permet obtenir o transmetre la llicència per exercir l'activitat del servei de taxi. També permet donar de baixa la llicència o posar-la en excedència. Cada llicència de taxi té un únic titular i està referida a un vehicle concret.

Quin cost té:

Taxa: 192,08 €

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Cal complir els requisits següents:
Per a obtenir la llicència: requisit 1 a 3
Per a transmetre la llicència: requisit 1 a 7
1. Ser titular del vehicle en règim de propietat, lloguer, arrendament financer, rènting o un altre règim admès per la normativa vigent.
2. Acreditar el compliment de les obligacions de caràcter fiscal, laboral i social, incloses les relatives a les condicions del centre de treball.
3. Acreditar, en cas de persones físiques, la possessió del certificat (expedit pel departament de la Generalitat competent en matèria de transports) exigible per a conduir el vehicle.
4. Acreditar, en cas de persones jurídiques, que els conductors que presten els serveis de conducció tenen el certificat corresponent de transport (expedit pel departament de la Generalitat competent en matèria de transports).
5. Tenir coberta la responsabilitat civil pels danys que es puguin ocasionar en el transcurs del servei.
6. Disposar d'autorització prèvia de la transmissió de la llicència per part de l'ens que l'ha concedit.
7. Acreditar, per part del nou adquirint de la llicència, que no té pendent cap sanció pecuniària imposada per resolució ferma en via administrativa per alguna de les infraccions tipificades en la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.
8. En cas de canvi de vehicle, s'haurà de tramitar la sol.licitud adjuntant còpia del DNI, còpia de la llicència inicial, permís de circulació i còpia de l'impost de circulació del nou vehicle.
Cal aportar:

 • 1.Certificat d'Hisenda conforme està al corrent de pagament de les obligacions tributàries.

  Per l'alta

 • 2.Certificat de la Seguretat Social d'estar al corrent de pagament.

  Per l'alta

 • 3. Permís BTP, o superior, vigent

  Per l'alta

 • 4. Sol·licitud , amb els motius pels quans es demana

  Per l'excedència

 • 5.Baixa del vehicle

  Per l'excedència

 • 6.Darrer rebut d'autònoms

  Per la transmissió

 • 7.Llicència de l'actual propietari

  Per la transmissió

 • 8.Dades identificatives de la persona adquirint de la llicènica (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.

  Per la transmissió

 • 9.Permís BTP o superior vigent de la persona adquirint de la llicència.

  Per la transmissió

 • 10.Certificat d'Hisenda conforme està al corrent de pagament de les obligacions tributàries

  Per la transmissió

 • 11.Certificat de la Seguretat Social d'estar al corrent de pagament.

  Per la transmissió

 • 12. Escriptura del preu del traspàs de la llciència o document privat.

  Per la transmissió

 • 13.Renúncia de qui en té la titularitat, mitjançant escrit adreçat a l'organ que va concedir la llicència

  Per la baixa

 • 14. En cas de canvi de vehicle, s'haurà de tramitar la sol.licitud adjuntant còpia del DNI, còpia de la llicència inicial, permís de circulació i còpia de l'impost de circulació del nou vehicle.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Presencialment a les Oficines de l'Ajuntament: Plaça de la Font del Lleó, 11

Plaça de la Font del Lleó, 11 - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Isabel López
Lloc web: www.caldesdemontbui.cat
Darrera actualització: 18.11.2019 | 14:51