Bonificacions sobre impostos, taxes i preus públics

Aquest tràmit permet sol·licitar:
- Una bonificació de fins al 95 % de la quota íntegra de l’Impost sobre l'Increment de Valor del Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), establerta en les ordenances fiscals, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió d'immobles.

- Una bonificació de l'IBI de fins al 40% per famílies nombroses amb habitatges amb valor cadastral fins a 111.1000 €, i del 25% per famílies nombroses amb habitatges amb valor cadastral de 111.101 € a 292.613,15 €.

- Una bonificació de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica del 75% de la quota de l'impost a favor dels titulars que per les característiques dels seus motors o per estar considerats com a vehicles eficients energèticament es considera que produeixen menor impacte ambiental.

 

Quin cost té:

No subjecte a liquidació.

Quan es dóna resposta:

El termini legal establert per resoldre és de 6 mesos en els termes de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Cal complir amb els requisits que fixin les ordenances fiscals del municipi, en els termes del que estableix l'article 74 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Cal aportar:

  • 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
  • 2. Original i còpia de l'escriptura de la transmissió.
  • 3. La resta dels requisits recollits a les respectives ordenances fiscals del municipi.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Presencialment a les Oficines de l'Ajuntament: Plaça de la Font del Lleó, 11. Per correu ordinari.

Font i Boet, 7 - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Organisme de Gestió Tributària
Lloc web: www.caldesdemontbui.cat
Horari:  
Darrera actualització: 02.12.2019 | 13:17