Autorització de menors a viatjar a l'estranger

Aquest tràmit permet obtenir l'autorització requerida als menors d'edat (18 anys) que han de viatjar sols a l'estranger.

 

Quin cost té:

No subjecte a liquidació.

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de tres mesos, a comptar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Qui pot sol·licitar-ho:

El pare, la mare o el tutor legal del o de la menor que és de nacionalitat espanyola i resident a Espanya o bé estranger/a i resident a Espanya.
Segons el cas, cal complir els requisits indicats a continuació:
El o la menor té la nacionalitat espanyola i resideix dins el territori espanyol: Requisit 1
El o la menor és estranger/a no comunitari/ària, però resident a Espanya: Requisits 2 i 3
Addició
1. El o la menor ha de disposar d'un document vàlid que l'identifiqui amb fotografia, DNI o passaport, sense ser vàlid el resguard del DNI, mentre s'està fent el document original.
2. El o la menor ha de disposar de passaport.
3. Disposar de NIE per tal de poder entrar de nou a Espanya.
4. En cas que el país de destinació ho sol·liciti, el o la menor ha de disposar d'un visat.

Cal aportar:

  • 1. Dades identificatives del o la menor d'edat (DNI o passaport del menor - original i fotocòpia).
  • 2. Dades identificatives de la mare, el pare o el tutor o tutora legal que sol·liciten l'autorització (DNI o passaport - original i fotocòpia).

    El o la menor és estranger/a no comunitari/ària, però resident a Espanya

  • 3. Fotocòpia del Llibre de família on està inscrit el o la menor
  • 4. NIE del o de la menor, per tal de poder entrar de nou a Espanya.
  • 5. Passaport del o de la menor.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Presencialment a les Oficines de la Policia Local, c/ Sta. Teresa, 17.

c/ Sta. Teresa, 17 - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Lídia Casals
Lloc web: www.caldesdemontbui.cat
Darrera actualització: 20.11.2019 | 12:44