Alta en el registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes

Aquest tràmit permet la inscripció d'una entitat al registre municipal d'entitats i associacions ciutadanes.

Quin cost té:

No subjecte a liquidació.

Quan es dóna resposta:

El termini legal és de tres mesos, a comptar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o agrupació de persones que formin part d'una entitat, associació, club, etc. que estigui degudament inscrita al Registre General d'Associacions de la Generalitat de Catalunya; o bé els grups estables (no inscrits a cap Registre oficial).
Cal complir els requisits següents:
1. Ser una entitat sense ànim de lucre, amb seu social o subseu/delegació al terme municipal, que defensi els interessos generals o sectorials dels ciutadans i ciutadanes.
2. La sol·licitud ha d'anar signada pel representant de la junta directiva.
3. Per registrar una delegació d'una entitat, és necessari que tingui algun delegat representant de l'entitat i seu social al Municipi. En aquest cas, s'haurà de presentar certificat del Secretari/ària de l'entitat, amb el vist-i-plau del President/a.Cal aportar:

  • 1. Còpia compulsada dels estatuts diligenciats pel Registre General corresponent.
  • 2. Certificat de l'òrgan de govern, emès pel Secretari/ària, amb el vist-i-plau del President/a, on constin la data, el lloc de l'elecció i la totalitat de les persones que el formen, amb indicació del seu càrrec, nom complet, adreça completa, tel.
  • 3. Còpia compulsada de la resolució d'inscripció en el Registre General corresponent.
  • 4. Fotocòpia compulsada del CIF de l'entitat.
  • 5. Certificat de l'òrgan corresponent, emès pel Secretari/ària, amb el vist-i-plau del President/a, que acrediti que es crea la delegació/subdelegació/filial/sector o nom de què es tracti, amb les atribucions i finalitats concretes atorgades.
  • 6. Certificat de l'òrgan corresponent, emès pel Secretari/ària, amb el vist-i-plau del President/a, amb la persona o persones que, en nom de l'entitat, poden representar-la al Municipi, en què figurin el càrrec i nom complets.

Canals de tramitació:

  • Presencial

    Presencialment a les Oficines de l'Ajuntament: Plaça de la Font del Lleó, 11.

Plaça de la Font del Lleó, 11 - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Begonya Ruiz
Lloc web: www.caldesdemontbui.cat
Darrera actualització: 11.01.2016 | 12:23