Pla estratègic de subvencions 2020 - 2023

Aquest Pla dona suport al compliment de les línies estratègiques fixades pel mandat dels anys 2020-2023, el qual esdevé el full de ruta de les polítiques que l’equip de govern vol portar a terme en quatre anys.

La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix a l’article 8.1 la necessitat d’elaborar un Pla Estratègic de Subvencions que expressi la connexió entre els objectius i els efectes que es pretenen assolir amb l’aplicació de les subvencions, els terminis necessaris per a la consecució dels objectius establerts, juntament amb una previsió dels costos i les fonts de finançament de les subvencions, tot supeditat al compliment de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.
Aquest Pla té com a finalitat dotar d’una major transparència la despesa pública que tingui caràcter de subvenció, tot aconseguint un increment dels nivells d’eficiència i eficàcia en la seva gestió.


La naturalesa del Pla és la d’instrument de gestió de caràcter programàtic sense rang normatiu. La seva virtualitat es desplega a l’àmbit intern de l’Ajuntament, sense incidència directa en els particulars i no crea, d’aquesta forma, ni drets ni obligacions.
La seva efectivitat queda condicionada a l’establiment de les diverses línies de subvencions, atenent, entre d’altres condicionants, a la disponibilitat pressupostària de cada exercici, i al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. No obstant, la seva aprovació fixa una línia a seguir per la Corporació municipal en el foment d’activitats d’interès general.

Trobareu el Pla íntegre al document adjunt així com les seves modificacions.
 

Darrera actualització: 24.02.2021 | 13:38