Alta, baixa o modificació al Padró d'habitants

Aquest tràmit permet:
a) Inscriure's al padró. La inscripció s'ha de realitzar en els supòsits de naixement o de canvi de domicili.
b) Donar-se de baixa en el padró (només en el cas d'estrangers que marxen fora del país).
 

Quin cost té:

No subjecte a liquidació.

Quan es dóna resposta:

Alta/modificació presencial: immediata.
Baixa presencial / telemàtica: màxim 3 mesos.
Baixa d'un estranger que marxa a l'estranger presencial o telemàtic: immediata.

Qui pot sol·licitar-ho:

La persona interessada o afectada pel tràmit (o en els supòsits baixa, la persona que acrediti un interès legal i directe) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

A més, cal complir els següents requisits:

En el cas de l'alta: Estar residint la major part de l'any en el domicili on us voleu empadronar.
En el cas de la modificació: Estar empadronat al municipi.

Cal aportar:

 • 1. Document acreditatiu en vigor de la persona interessada (DNI, NIE, passaport, permís de residència), o en el cas de representació, el document identificatiu del representant.
 • 2. Document acreditatiu de la representació (autorització de l'interessat, acta d'acceptació del càrrec de tutor en el cas de representants legals, resolució judicial en cas de menors tutelats o de guàrdia i custòdia en exclusiva)

  En el cas d'empadronament mitjançant un representant: document 2.

 • 3. - Cas d’empadronament a un habitatge buit, algun dels documents següents acreditatius de l'habitatge: - Escriptura de propietat - Contracte de lloguer.
 • 4. Autorització expressa i per escrit dels progenitors o representants legals.

  En el cas de menors de 18 anys que s'empadronen en un domicili diferent dels progenitors: document 4

 • 5. Cal l'autorització de l'altre progenitor o una declaració responsable.
 • 6. Certificat de registre central d'estrangers.
 • 7. Autorització expressa, signada original, d'una persona major d'edat que ja està inscrita en l'adreça on es demana la inscripció, acompanyada d'una fotocòpia del seu document d'identitat on consti la seva signatura; o bé el contracte de lloguer.
 • 8. Autorització del director del centre.

Canals de tramitació:

 • Presencial

  Presencialment a les Oficines de l'Ajuntament: Plaça de la Font del Lleó, 11.

Plaça de la Font del Lleó, 11. - 08140 Caldes de Montbui - Barcelona (Catalunya)
Nom de contacte: Isabel López
Lloc web: www.caldesdemontbui.cat
Darrera actualització: 29.10.2019 | 12:45