Estudi de mobilitat urbana i sostenible

L'Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible de Caldes de Montbui és un projecte que té per objectiu la creació d'un model de mobilitat realista, pròxim, integral i eficient que resolgui els problemes en els desplaçaments de tot tipus amb els que es puguin trobar els veïns. Per això inclou l'anàlisi i la proposta del tipus de desplaçaments a peu, en vehicle privat, en transport públic o en bicicleta i del sistema d'aparcaments

Fases de l'estudi

Fase 1: Recollida d’informació i treball de camp – anàlisi territorial i socioeconòmica

Inclou:

 • Inventari de capacitat de la xarxa viària
 • Pla d’aforaments manuals de vehicles (25 punts)
 • Pla d’aforaments automàtics de vehicles (25 punts)
 • Aforaments i enquestes a vianants (200 enquestes)
 • Aforaments i enquestes a ciclistes (120 enquestes)
 • Seguiment d’ús de la calçada d’aparcament (6 trams + 10 zones de càrrega i descàrrega)
 • Seguretat viària: Seguiment de velocitats, ús del casc i cinturó de seguretat (20 punts)
 • Enquestes a usuaris de transport públic (150 enquestes)

Fases 2 i 3: Diagnosi qualitativa i participada de la situació actual i futura

Detecció dels punts febles de cada sistema de mobilitat a partir de la informació recollida en la fase 1:

 • A peu: de l’inventari de voreres s’obtindran aquelles d’amplada menor d’1,8 m. De les respostes de vianants s'obtindrà informació sobre confort, seguretat, qualitat i continuïtat dels itineraris per a vianants.
 • Transport públic: àrees no cobertes (amb distància a parada >300m) o freqüències menors de 20 minuts. L’enquesta a usuaris del transport públic donarà informació sobre puntualitat, regularitat i confort.
 • Bicicleta: l’indicador principal serà l’àrea global coberta pels itineraris, detectant aquelles àrees incomunicades amb la xarxa de carrils bici. S’afegiran les dades de facilitat d’aparcament i seguretat en la circulació de bicicletes, així com la interacció amb d’altres modes (peu i vehicles), establint indicadors de longitud de xarxa independent i compartida.
 • Vehicle privat: l’indicador base serà el nombre de vehicles. x kms realitzats en estat de saturació i el nombre d’interseccions amb índexs de saturació >90% en hora punta. En aquest procés es determinarà el volum de viatges a traslladar a altres modes de transport.
 • Aparcament: els indicadors són els dèficits d’aparcament residencial -rotatori a cada zona així com la indisciplina-. A aquests s’afegiran indicadors de gestió de l’aparcament (equilibri tarifari, permanències màximes i adaptació de l’oferta a cada demanda específica com residencial, rotació, CD, treballadors, etc.)
 • Seguretat viària: Els indicadors es basaran en l’anàlisi estadística de l’accidentalitat i complementàriament en la detecció de punts d’elevada accidentalitat o risc. Es proposaran actuacions individualitzades per a aquelles interseccions o trams d’especial perillositat.

Fase 4: ESTABLIMENT D’OBJECTIUS I ESTUDI D’ALTERNATIVES. PROPOSTES PARTICIPADES.

En base a la diagnosi quantitativa i a les propostes resultants de la participació ciutadana es plantejaran una sèrie d’actuacions a presentar en relació a:

 • Programa d’ordenació de la circulació
 • Millora de la connectivitat entre punts de generació de viatges a peu i en bicicleta
 • Jerarquització de la xarxa viària urbana
 • Recomanacions sobre seccions transversals del viari principal
 • Modificació de sentits de circulació
 • Condicionament de les interseccions més conflictives
 • Millora de la xarxa per a ciclistes (carrils i aparcaments)
 • Pla d’aparcaments (calçada i fora calçada)
 • Millores de la xarxa de transport públic (cobertura i freqüències) i intermodalitats
Si voleu informació o participar envieu un correu a participacio@caldesdemontbui.cat o truqueu al 93 862 70 24
Darrera actualització: 05.04.2017 | 08:08
Darrera actualització: 05.04.2017 | 08:08