Projecte Educatiu de Caldes de Montbui

#Educaldes

Què és un PEC?

Un Projecte educatiu de ciutat (PEC), és un projecte que liderat pels governs locals, busca el compromís ciutadà amb l'educació. 

Una educació entesa com un procés permanent d'aprenentatge, al llarg de tota la vida, i que per tant va més enllà de l'escola.

És un instrument que ajuda a definir el model de ciutat que es vol i els valors que el sustenten, a concretar-ne accions i a establir les complicitats necessàries entre administracions i ciutadania per tirar-lo endavant. Els PEC permeten planificar i endreçar les polítiques educatives del municipi, i amb la participació ciutadania elaborar propostes i compromisos permanents, dinàmics i compartits.

Els PEC busquen estratègies per a que les administracions, els centres escolars, les famílies i la comunitat sencera treballin conjuntament per a millorar l'escolaritat d'infants i adolescents, l'accés equitatiu a un ús socialitzador i educatiu del seu temps lliure, una educació adequada i permanent per a tota la ciutadania i l'aprenentatge i l'exercici participatiu dels valors democràtics en el dia a dia dels pobles i les ciutats.

Per què un PEC?

  • Perquè l'educació és una eina fonamental en la construcció d'una societat millor en la lluita contra l'exclusió i les desigualtats socials.
  • Per afavorir dinàmiques generadores de sentit de pertinença i sentit de ciutat.
  • Per fomentar la implicació del conjunt dels agents educatius i reforçar els vincles entre la ciutadania.
  • Per promoure la participació, el sentit de ciutadania i l'enfortiment de la democràcia.

El resultat final és una suma d'accions amb el compromís de qui les realitzarà, on l'Administració local, les entitats, els col·lectius i els ciutadans sumen esforços i participen en la decisió i el desenvolupament d'un pla d'actuació consensuat.

Estructura organitzativa del PEC

  • Grup motor: format per la regidora d'Educació, la tècnica de suport al PEC de la Diputació de Barcelona, les tècniques d'educació, el cap de l'àrea de Serveis Personals, la cap de comunicació i la tècnica de participació ciutadana. Les funcions del grup són organitzar, gestionar i coordinar els processos de cada fase del PEC, servir de pont i assegurar la comunicació i coordinació entre els diferents processos i agents socials i institucionals que participen en el PEC i vetllar i fer seguiment de les propostes d'actuació. Es reuneix quinzenalment.
  • Comissió de seguiment institucional:  mensualment l'equip de govern es reuneix amb els representants de tots els grups municipals de Caldes, i és en aquest espai on la regidora d'Educació trasllada la informació sobre el desenvolupament del PEC i recull les propostes i suggeriments dels diferents grups municipals.
  • Grup impulsor:  grup format per persones interessades en tirar endavant les línies estratègiques i les accions de treball decidides mitjançant els diferents espais de participació que s'impulsan al llarg del procés.

Si voleu informació o participar envieu un correu a  educacio@caldesdemontbui.cat  o truqueu al 93 862 70 24