Acords del Ple ordinari del 23 de febrer de 2017

Divendres, 24 de febrer de 2017 a les 08:00

www.caldesdemontbui.cat ha publicat els acords de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el 23 de febrer de 2017. També podeu consultar les actes de plens anteriors al Portal de Transparència

1. Aprovar l'esborrany de l'acta de la sessió plenària ordinària anterior de data 26 de gener de 2017.

L'acta s'aprova per assentiment.

2. Desestimar les reclamacions presentades pels grups polítics municipals Partit Popular de Catalunya i Partit Socialista de Satalunya en relació amb el pressupost general de l’ajuntament de Caldes de Montbui de l’any 2017 i aprovar definitivament el pressupost general de l’ajuntament de Caldes de Montbui de l’any 2017; aprovar definitivament les plantilles de personal que es detallen en el pressupost general.

Primer.- Desestimar les reclamacions presentades pels grups polítics municipals Partit Popular de Catalunya i Partit Socialista de Catalunya en relació amb el Pressupost General de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’any 2017.

Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost General de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’any 2017. D’acord amb les esmenes en la descripció de les aplicacions pressupostàries següents:

On diu “aplicació pressupostària núm. 48 2310 48002 Servei d’atenció a domicili per a la gent gran”, ha de dir “Conveni Fundació Santa Susanna activitats per a la gent gran”.

On diu “aplicació pressupostària núm. 61 2310 22799 serveis sociosanitaris per a la gent gran i SAD”, ha de dir “Servei d'atenció a domicili per a la gent gran”.

El Pressupost General de l'exercici 2017 està desglossat en els Pressupostos següents:

1.- PRESSUPOST DE L’ENTITAT

Estat d’ingressos

Capítol I - Impostos Directes .................................... 8.614.000,00 €
Capítol II - Impostos Indirectes ................................. 317.000,00 €
Capítol III - Taxes, preus públics i altres ingressos ..... 4.121.816,46 €
Capítol IV - Transferències corrents ........................... 4.832.102,91 €
Capítol V - Ingressos Patrimonials ............................. 107.938,78 €
Capítol VII - Transferències de capital ........................ 1.007.070,64 €
Capítol IX - Passius financers .................................... 3.715.630,25 €

TOTAL INGRESSOS ............................ 22.715.559,04 €

Estat de despeses

Capítol I - Despeses de personal ............................. 7.895.297,70 €
Capítol II - Despeses corrents en béns i serveis ...... 7.093.505,24 €
Capítol III - Despeses financeres ............................... 148.001,07 €
Capítol IV - Transferències corrents ............................ 1.301.581,63 €
Capítol VI - Inversions reals ........................................ 4.731.307,89 €
Capítol VII - Transferències de capital ........................ 70.000,00 €
Capítol IX - Passius financers ..................................... 1.475.865,51 €

TOTAL DESPESES ............................... 22.715.559,04 €

2.- PRESSUPOSTOS SOCIETATS MERCANTILS DEPENDENTS:

2.1.- GESTIÓ MUNICIPAL DE SERVEIS, S.A. (GMSSA)
Estat d’ingressos .......................................... 1.507.684,53 €
Estat de despeses ........................................ 1.507.684,53 €

2.2.- CALDES HABITATGE, SL
Estat d’ingressos .......................................... 3.000,00 €
Estat de despeses ........................................ 3.000,00 €

3.- PRESSUPOST CONSOLIDAT
Total ingressos ....................................... 24.048.226,04 €
Total despeses ....................................... 24.048.226,04 €

Tercer.- Aprovar definitivament les plantilles de personal que es detallen en el Pressupost General.
Quart.-Publicar el Pressupost General de l'exercici 2017 i la seva Plantilla, definitivament aprovat, mitjançant d’edicte en el Butlletí Oficial de la Província, resumit per capítols de cadascun dels pressupostos que l’integren, així com la plantilla del personal d’acord amb el que estableix l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 20.3 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril.

El pressupost entrarà en vigor, a l’exercici corresponent, una vegada publicat d'acord amb el que preveu l’apartat 3 l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Cinquè.- Remetre còpia del Pressupost General a la Delegació del Ministeri d’Economia i Hisenda i a la Direcció General de l’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, un cop finalitzades totes les actuacions i tràmits establerts, d’acord amb allò que disposa l’article 169 de l’esmentat text refós.

Sisè. Notificar als grups polítics municipals Partit Popular de Catalunya i Partit Socialista de Catalunya la resolució d'aquest acord.

El punt s'aprova amb els vots a favor d'ERC i les abstencions de SC, CiU, PSC, UPC i PPC.

3. Iniciar l'expedient relatiu a la licitació de la concessió administrativa de la gestió indirecta del Complex Esportiu de les Cremades, expedient número G1410 2016 000128 de Serveis Generals.

Primer. Iniciar l'expedient relatiu a la licitació de la concessió administrativa de la gestió indirecta del Complex Esportiu de Les Cremades.

Segon. Sol·licitar als serveis tècnics i jurídics de l'Ajuntament de Caldes de Montbui que redactin el Plec de Prescripcions Tècniques i les Clàusules Administratives Particulars per a la contractació interessada.

Tercer. Notificar aquests acords al departament de Secretaria, i a les àrees de Serveis Econòmics i de Serveis Personals de l'Ajuntament de Caldes de Montbui.

Quart. Aquest és un acte de tràmit, no definitiu en via administrativa i no susceptible de recurs; sense perjudici que pugueu exercitar el que estimeu procedent, de conformitat amb el que disposa l’article 40.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El punt s'aprova amb els vots a favor d'ERC, SC, CiU i UPC i les abstencions de PSC i PPC.

4. Aprovar l’addenda 2017 al V Conveni Interadministratiu per a la col·laboració per a la coordinació, la programació i finançament de serveis socials.

Primer. Aprovar el contingut íntegre i la signatura de l'addenda de l'any 2017 al V conveni interadministratiu de col·laboració per a la coordinació, la programació i el finançament de serveis socials, d'acord amb el redactat dels annexos de l'1 a l'11 que consta a l'expedient, es pot formalitzar a través del web www.eacat.cat, en l’apartat Aplicacions/SIGNA (Sala virtual de signatura), mitjançant la signatura electrònica per part d’alcaldia i de secretaria.

Segon. Aprovar un document d’Autorització, de Disposició i Reconeixement de l d’Obligació d’un import de 1.985,96 euros a favor del Consell Comarcal del Vallès Oriental, corresponent al 50% de la quota de participació en el Fons de Solidaritat, segons consta en l’annex de l’addenda: quadre de distribució i ingressar aquesta quantitat al compte corrent 2013.0046.82.0200998227, a càrrec de l’aplicació pressupostària número 48-2310-46501 (Conveni CCVO, finançament programes serveis socials) del pressupost municipal prorrogat de 2016.

Tercer. Comunicar l’acord al departament de Serveis Econòmics de l’Ajuntament i al Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Quart. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona. Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos.

El punt s'aprova per unanimitat.

5. Aprovar definitivament la descripció de la bandera del municipi de Caldes de Montbui, expedient número AP005-2015-000001 d'Alcaldia.

Primer. Aprovar definitivament la descripció de la bandera del municipi de Caldes de Montbui elaborada per l’assessor d’Heràldica i Vexil·lologia per encàrrec de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.

Segon. Enviar a la Direcció General d’Administració Local aquest acord juntament amb una còpia de l’expedient administratiu, en el termini de 15 dies a comptar de l’endemà de la seva adopció.

Tercer. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos.

El punt s'aprova amb els vots a favor d'ERC, CiU, PSC, UPC i PPC i els vots en contra de SC.

6. Aprovar inicialment la modificació puntual del pla d’ordenació urbanístic municipal d'espais lliures i equipaments de l'entorn de l'església al terme municipal de Caldes de Montbui, expedient número 239/2017.

Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal d'espais lliures i equipaments de l'entorn de l'Església al terme municipal de Caldes de Montbui.

Segon. Suspendre la tramitació d'instruments urbanístics i l’atorgament de llicències en els àmbits inclosos en la modificació puntual aprovada inicialment excepte els instruments i les llicències fonamentades en el règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment aprovat.

Tercer. Sotmetre el document aprovat inicialment a un tràmit d’informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la publicació dels corresponents edictes al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un diari de gran difusió, al web municipal i al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament.

El punt s'aprova amb els vots a favor d'ERC i CiU, les abstencions de PSC i els vots en contra de SC, UPC i PPC.

7. Ratificar íntegrament el contingut de l'acord de modificació dels estatus del Consorci de Normalització Lingüística, aprovat pel ple del Consorci per a la Normalització Lingüística en data 8 de maig de 2015, expedient número 1.8/2011, de Serveis Personals.

Primera. Ratificar íntegrament el contingut de l'acord de modificació dels Estatus del Consorci de Normalització Lingüística, aprovat pel Ple del Consorci per a la normalització Lingüística en data 8 de maig de 2015 (sessió 41), i proposada pel Consell d'Administració, acord també aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya i publicada al DOGC número 6929 de data 6/08/2015, i que ha estat motivada pels canvis que suposa l'entrada en vigor de diverses normatives.

Segona. Notificar aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística.

El punt s'aprova amb els vots a favor d'ERC, SOM, CiU i UPC, i les abstencions de PSC i PPC.

8. Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local, en la sessió del dia 3 de febrer de 2017, pel qual es va resoldre aprovar les obligacions trimestrals de subministrament d’informació corresponent al 4t. trimestre de 2016 de les entitats que formen la corporació local, expedient número 27/2016 de l’Àrea Econòmica.

9. Donar compte al ple dels informes de tresoreria corresponents al quart trimestre de l'any 2016, sobre el compliment dels terminis previstos en la legislació vigent per al pagament de les obligacions de les entitats locals, en termes de morositat comptable.

10. Donar compte al ple dels indicadors relatius als càlculs del període mitjà de pagament, de les ràtios de les operacions pagades i de les operacions del pendent de pagament corresponents al quart trimestre de l'any 2016, en termes econòmics.

11. Coneixement de comunicacions oficials i coneixement de decrets d'alcaldia.

12. Mocions d'urgència

12.1 Moció que presenta el grup municipal d'ERC al Ple de l'ajuntament de Caldes de Montbui, de resolució del contracte amb Vías y Construcciones, SA

Primer. Incoar expedient de resolució del contracte de les obres “Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I”, a Caldes de Montbui signat entre l'Ajuntament de Caldes de Montbui i la mercantil VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA.

Segon.- Resoldre el contracte de les obres « Aparcament a les hors de baix i urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I» a Caldes de Montbui, signat entre l’Ajuntament de Caldes de Montbui i la mercantil VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA.

Tercer. Desestimar la sol·licitud del contractista de fer efectius els efectes previstos a l'article 239.2 del TRLCSP per ser responsable de la no signatura de l'acta de comprovació del replanteig ja que no va presentar complert el preceptiu pla de treball.

Quart. Procedir a la devolució de la garantia definitiva constituïda.

Cinquè. Anul·lar l’operació comptable de disposició de la despesa núm.220160024144 a favor de la societat mercantil Vias y Construcciones, SA, per l’import de 2.446.646,65 euros (IVA inclòs), a càrrec de l'aplicació pressupostària 31 1510 60999, Aparcament.

Sisè. Publicar aquest acord en el perfil del contractant.

Setè. Comunicar aquests acords als interessats i al Serveis econòmics de l'Ajuntament.

Vuitè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos.

La moció s'aprova amb els vots a favor d'ERC i l'abstenció de SC, CiU, PSC, UPC i PPC.

12.2 Moció que presenta el grup municipal d'ERC al Ple de l'ajuntament de Caldes de Montbui, d'inici de nou expedient de contractació de les obres “Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I”

Primer. Iniciar l’expedient de contractació per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, del contracte de les obres de construcció d’un aparcament soterrat de fins a tres plantes, a partir de la coberta de l’edificació, habilitada com espai públic, al voltant de l'Església de Santa Maria de Caldes de Montbui.

Segon. Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del contracte de l’obra “Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I”, amb un pressupost de 2.469.473,78 euros, més 518.589,49 euros que corresponen al 21% d'IVA, donant un pressupost per contracte de 2.988.063,27 euros.

Tercer. Aprovar el document comptable d'autorització de la despesa per import de 2.988.063,27 euros, a càrrec de l'aplicació pressupostària 31 1510 60999 Aparcament, del vigent pressupost municipal.

Quart. Publicar aquest acord en el en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el perfil del contractant, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el web municipal perquè en el termini vint-i-sis dies, a comptar a partir del següent a la publicació d’aquest anunci, els interessats puguin presentar les seves proposicions.

Cinquè. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos.

La moció s'aprova amb els vots a favor d'ERC, l'abstenció de CiU i UPC i els vots en contra de SC, PSC i PP.

12.3 Moció que presenta el grup municipal del PSC al Ple de l’ajuntament de Caldes de Montbui en consonància amb la FAPAC per demanar la reducció de ràtios de 25 a 20 alumnes a P3 a les nostres escoles

1.- Que l’Ajuntament de Caldes de Montbui dugui a terme totes les accions necessàries perquè el departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya:

Mantingui en funcionament totes les línies i tots els grups.

Adeqüi la ràtio per interès general a la demanda de Caldes de Montbui amb una
ràtio base de 20 alumnes a P3 (modificació del Decret 75/2007, del 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió d'alumnat als centres).

2.- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat, a la consellera d’Ensenyament, al Consell Escolar Municipal i a les escoles de Caldes de Montbui.»

La moció s'aprova per unanimitat.

12.4 Moció que presenta el grup municipal d’ERC al ple de l’ajuntament de Caldes de Montbui d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum, expedient núm. 401/2017 d'Alcaldia.

1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.

4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).

La moció s'aprova amb els vots a favor d'ERC, SC, CiU, PSC i UPC i el vot en contra de PPC.

Darrera actualització: 12.03.2017 | 13:13