Acords del Ple extraordinari del 17 de març de 2017

Divendres, 17 de març de 2017 a les 09:26

www.caldesdemontbui.cat ha publicat els acords de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament celebrada el 17 de març de 2017. També podeu consultar les actes de plens anteriors al Portal de Transparència

1. Aprovar la rectificació del Plec de clàusules administratives particulars per a l'adjudicació del contracte de l'obra "Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I", expedient núm. 481/2017 de Serveis Territorials.
Primer. Aprovar la rectificació del Plec de clàusules administratives particulars per a l'adjudicació del contracte de l'obra "Aparcament a les Hortes de Baix i urbanització de la plaça del Sindicat. Fase I", i on diu:

"- Termini d'execució de les obres: ... fins a 40 punts

S'atorgaran els 40 punts a l'oferta que presenti l'ampliació més gran del termini d'execució i 0 al que s'ajusti al contemplat en el plec. La resta es valoraran proporcionalment."

ha de dir:

"- Termini d'execució de les obres: ... fins a 40 punts

S'atorgaran els 40 punts a l'oferta que presenti la major reducció del termini d'execució i 0 al que s'ajusti al contemplat en el plec. La resta es valoraran proporcionalment."

Segon. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, al perfil del contractant, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el web municipal.

Tercer. Contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa podeu interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d'aquest acord, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona.

Tanmateix, podeu interposar contra aquest acte administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest acord, i contra la seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita la via contenciosa durant sis mesos.

El punt s'aprova amb els vots a favor d'ERC i les abstencions de SC, CiU i UPC.

Darrera actualització: 20.03.2017 | 09:36