El Síndic de Greuges i l’Ajuntament signen un conveni per la defensa dels drets de la ciutadania

Dimarts, 28 de gener de 2020 a les 00:00

El conveni entre el Síndic de Greuges i Caldes de Montbui garanteix una major presència de la institució al municipi i una millor comunicació entre Síndic, Ajuntament i ciutadania

El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i l’alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda han signat un conveni de col·laboració que té per objectiu garantir els drets de les persones en l’àmbit local, amb la màxima eficiència, experiència i estalvi de la despesa pública, combinant proximitat amb seguretat.

Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui

¡¡

        Rafael Ribó, Síndic de Greuges

El conveni, que renova una col·laboració que es va iniciar l’any 2017 i que ha estat presentat en roda de premsa aquest matí recull els següents acords:

1. El Síndic ha d’oferir a l’Ajuntament una visió singularitzada de supervisió que es concreta de la manera següent:

a) La tramesa a l’Ajuntament d’un informe anual que reculli la situació de les queixes tramitades pel Síndic que facin referència al municipi, un detall estadístic de les consultes provinents de persones i entitats residents a Caldes de Montbui ateses pel Síndic, sense que hagin arribat a constituir una queixa, i un detall dels elements concrets de referència a la bona administració que se’n desprenguin. La tramesa s’ha de fer abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici objecte de l’informe.

b) La possibilitat d’assistir a un plenari municipal per exposar amb detall l’informe esmentat i debatre’l a partir de les opinions que puguin emetre els diferents grups municipals.

c) Dues visites anuals de l’equip itinerant del Servei d’Atenció a les Persones del Síndic de Greuges de Catalunya.

2. Donar la màxima celeritat a la tramitació de les queixes presentades al Síndic i que afectin competències municipals. Per fer-ho efectiu, s’estableix el procediment següent:

a) Quan el Síndic sol·liciti informació relacionada amb alguna queixa que s’estigui tramitant, ho farà per mitjà de la plataforma EACAT.

b) En un termini de quinze dies hàbils, l’Ajuntament ha de respondre al Síndic per mitjà d’EACAT o bé per carta i còpia, que s’ha d’enviar per correu electrònic a l’adreça sindic@sindic.cat.

c) Els suggeriments i les recomanacions que pugui fer el Síndic en relació amb alguna queixa s’han d’enviar a l’Ajuntament pel mateix conducte, i l’Ajuntament ha de respondre si els accepta o no, per la mateixa via, en un termini que no pot anar més enllà dels trenta dies hàbils.

3. Les persones que vulguin presentar una queixa al Síndic ho poden fer:

a) de manera presencial o per correu ordinari a la seu del Síndic;

b) per telèfon, trucant al 900 124 124;

c) per correu electrònic a l’adreça sindic@sindic.cat;

d) per fax al 933 013 187;

e) pel web www.sindic.cat;

f) lliurant-la al personal assessor del Síndic durant alguna de les seves visites al municipi;

g) per mitjà dels impresos i sobres de franqueig pagat que estaran a l’abast dels habitants de la població en un lloc visible de les dependències municipals.

L’Ajuntament, amb l’acord previ amb el Síndic pel que fa als continguts, ha de crear sistemes per divulgar la figura del Síndic perquè la població de Caldes de Montbui en sigui coneixedora i instrumentar mecanismes per fer del tot accessible l’operativitat d’aquest conveni.
 

També, en atenció al compromís, l’Ajuntament manté a la portada de www.caldesdemontbui.cat un enllaç permanent amb el web del Síndic.

4. A petició conjunta de les persones interessades en alguna queixa i de l’Ajuntament, el Síndic pot proposar iniciar vies de mediació que facilitin una resolució positiva i ràpida de les queixes, sense que això comporti cap minva en les capacitats de supervisió del Síndic sobre el conjunt dels processos administratius de l’Ajuntament.

Als efectes administratius, el document del Síndic que reculli la finalització del procés mediador s’incorpora en el procediment administratiu amb caràcter previ i vinculant a la resolució que hi

posi fi. Les parts poden decidir, en el moment d’acceptar la mediació del Síndic, si aquesta resolució administrativa queda exclosa de l’exercici de la tutela judicial efectiva a posteriori.

5. Aquest conveni té una durada de quatre anys. En qualsevol moment, abans de la finalització d’aquest termini, les persones signants en poden acordar la pròrroga per a un període de fins a quatre anys o l’extinció.

En el supòsit que l’Ajuntament nomeni un síndic local, el conveni queda resolt a partir de la seva presa de possessió, sens perjudici de subscriure amb el síndic local esmentat, sempre que hi estigui d’acord, els convenis de col·laboració que escaiguin.


 


 


 

Darrera actualització: 28.01.2020 | 13:44