Procés selectiu d'una plaça de cap de colla d'obres de Serveis Territorials, mitjançant contracte de relleu, i la creació d'una borsa de treball. Expedient 3349/2019

Dimarts, 31 de març de 2020 a les 11:00

 

Es fa públic que en data 6 de març de 2020, mitjançant Decret d'Alcaldia 297/2020 es van aprovar les bases reguladores i la convocatòria per a la selecció, mitjançant el sistema de concurs-oposició, d'un/a cap de colla d'obres de Serveis Territorials, mijançant un contracte de relleu, i la creació d'una borsa de treball. Exp. 3349/2019.

El termini de vint dies naturals improrrogables establert per a la presentació d’instàncies per prendre part en aquest procés selectiu, termini que a les bases de la present convocatòria s’estableix que és a partir de la darrera publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, s’iniciarà a partir del dia següent de la data d’aixecament de la suspensió dels terminis administratius, aprovat pel Govern de l'Estat Espanyol mitjançant el Reial Decret número 463/2020, de 14 de març de 2020, per a la gestió de la crisi sanitària causada pel COVID-19, a la seva Disposició Addicional Tercera, prorrogada mitjançant Reial Decret 476/2020, de 27 de març de 2020.

Trobareu adjunta la informació de les dates per a la presentació de les sol·licituds, juntament amb la sol·licitud específica per presentar-se en aquest procés, un cop aixecada la suspensió dels terminis administratius i realitzades les publicacions tant el DOGC com al BOPB.

Caldrà omplir la sol·licitud específica per aquest procés i presentar-la juntament amb tota la documentació en alguna de les formes següents: online mitjançant el tràmit de sol·licitud general en el web corporatiu, presencialment al Registre General de l'Ajuntament (OAC) o a les oficines de Correus.

Bases i convocatòria

Darrera actualització: 31.03.2020 | 11:11