Licitació per a la concessió del bar del Parc de Can Rius

Divendres, 12 d'abril de 2019 a les 12:36

L’Ajuntament informa que fins al 13 de maig es poden presentar les ofertes per participar en la licitació per a la concessió del bar del Parc de Can Rius. Consulteu les bases als canals habituals d’informació de l’Ajuntament

La Junta de Govern Local, en sessió de data 5 d’abril de 2019, va cordar aprovar l’expedient de

contractació per a l’adjudicació, mitjançant concurs públic en procediment obert, de la concessió demanial consistent en l’explotació del bar de Can Rius de Caldes de Montbui.

Consulteu el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques: https://seu.caldesdemontbui.cat/siac/DetalleTablon.aspx?id=2717

Podeu trobar el plec de clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques en el perfil de contractant.

Darrera actualització: 12.04.2019 | 12:36